en

Nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego 2023

 

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach

ogłasza nabór wniosków do Konkursu w ramach

Śląskiego Funduszu Filmowego na rok 2023

 

  1.  Wnioski konkursowe w ramach Śląskiego Funduszu Filmowego należy składać w terminie od 13 marca 2023 r. do 26 marca 2023 r.. Wniosek może złożyć przedsiębiorca, którego przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z) lub osoba prawna, której przedmiotem działalności statutowej jest działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z), którzy zamierzają zrealizować produkcję powiązaną z województwem śląskim poprzez temat lub miejsce realizacji.

  2.  Warunki udziału w Konkursie określa Regulamin Konkursu.
  3.  Regulamin i wniosek konkursowy wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.silesiafilm.com oraz www.silesiafilmcommission.pl. w zakładce Śląski Fundusz Filmowy.

  4. Wnioski konkursowe składa się w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem:

https://silesiafilm.logintrade.net/rejestracja/konkursy.html pod rygorem nieważności.

  1. Wniosek i załączniki muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy lub przez osobę posiadającą pisemne pełnomocnictwo do reprezentacji Wnioskodawcy w zakresie złożenia wniosku. W przypadku podpisywania wniosku na podstawie pełnomocnictwa, należy dołączyć je do wniosku.

  2. Wniosek konkursowy i inne wymagane dokumenty, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach: doc, txt, pdf, xls, xlsx, jpg, tif, png, mp3, mp4, avi, zip oraz 7Z w języku polskim. W przypadku załączania dokumentów w językach innych niż polski, wymagane jest załączenie ich pisemnego tłumaczenia. W nazwie plików załączanych do formularza należy zawrzeć tytuł filmu.

 

Wnioskodawcy zainteresowani wcześniejszą weryfikacją formalną wniosku, mogą dodatkowo, przed upływem terminu składania wniosków, przesłać go drogą elektroniczną na adres sfc@silesiafilm.com.

Przesłanie wniosku na adres email nie zwalnia z obowiązku złożenia wniosku za pośrednictwem platformy!