en

Śląski Fundusz Filmowy - nabór wniosków 2022

 

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach

ogłasza nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego na rok 2022

 

  1.  Od 7 lutego 2022 r. można aplikować po wsparcie finansowe Śląskiego Funduszu Filmowego. Wniosek może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej, który zamierza zrealizować produkcję powiązaną z województwem śląskim poprzez temat lub miejsce realizacji.
  2.  Warunki udziału Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w produkcji filmu określa Regulamin Śląskiego Funduszu Filmowego.
  3.  Regulamin i wniosek aplikacyjny dostępne są na stronie internetowej www.silesiafilm.com oraz www.silesiafilmcommission.pl.
  4. Oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy lub przez osobę (osoby) posiadającą (posiadające) pisemne pełnomocnictwo do reprezentacji Wnioskodawcy w zakresie złożenia wniosku. W przypadku podpisywania wniosku na podstawie pełnomocnictwa, należy dołączyć je do wniosku.
  5. Formularz aplikacyjny należy wypełnić drukiem (komputerowym). Formularz i pozostałe części wniosku należy sporządzić w języku polskim. W przypadku załączania umów, listów intencyjnych lub innych dokumentów w językach innych niż polski, wymagane jest załączenie ich pisemnego tłumaczenia.
  1. Wycofania wniosku może dokonać jedynie Wnioskodawca, składając do Instytucji pismo z prośbą o wycofanie złożonego przez siebie wniosku, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.
  2. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w formie plików przesłanych elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem:

 

https://forms.gle/2f9vEHZKPSFVj7nz9

 

W nazwie plików załączanych do formularza należy zawrzeć tytuł filmu.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli formularz zostanie wysłany do godziny 12:00 w dniu 28.02.2022 r. Formularze wysłane po terminie nie będą przyjmowane. Jeżeli w trakcie weryfikacji formalnej wniosku zostanie ustalone, że został on złożony z przekroczeniem terminu, to w takim przypadku dany wniosek zostanie odrzucony