en

Nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego 2021

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach

ogłasza nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego na rok 2021

 

  1.  Od 3 marca 2021 r. można aplikować po wsparcie finansowe Śląskiego Funduszu Filmowego. Wniosek może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej, który zamierza zrealizować produkcję powiązaną z województwem śląskim poprzez temat lub miejsce realizacji.
  2.  Warunki udziału Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w produkcji filmu określa Regulamin Śląskiego Funduszu Filmowego.
  3.  Regulamin i wniosek aplikacyjny dostępne są na stronie internetowej www.silesiafilm.com, www.silesiafilmcommission.pl  oraz w siedzibie Instytucji.
  4. Formularz aplikacyjny oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy lub przez osobę (osoby) posiadającą (posiadające) pisemne pełnomocnictwo do reprezentacji Wnioskodawcy w zakresie złożenia wniosku. W przypadku podpisywania wniosku na podstawie pełnomocnictwa, należy dołączyć je do wniosku.
  5. Formularz aplikacyjny należy wypełnić drukiem (komputerowym). Formularz i pozostałe części wniosku należy sporządzić w języku polskim. W przypadku załączania umów, listów intencyjnych lub innych dokumentów w językach innych niż polski, wymagane jest załączenie ich pisemnego tłumaczenia.
  1. Wnioskodawca ma prawo zastrzec, do wyłącznej wiadomości Instytucji i Komisji, część załączników; dotyczy to wyłącznie: a. Umowy o nabycie praw do scenariusza. b. Umów koprodukcyjnych. c. Umów z inwestorami (współfinansowanie). d. Umów dotacyjnych. e. Umów sponsoringu. f. Umów dystrybucyjnych i licencyjnych. Dokumenty te nie będą przekazywane Ekspertom. Dokumenty zastrzeżone w wersji papierowej wniosku należy oznaczyć wyraźnym napisem „POUFNE” umieszczonym w prawym górnym rogu na pierwszej stronie dokumentu, w wersji elektronicznej wniosku należy umieścić je w oddzielnym folderze o nazwie „ZASTRZEŻONE”.
  2. Wycofania wniosku może dokonać jedynie Wnioskodawca, składając w siedzibie Instytucji pismo z prośbą o wycofanie złożonego przez siebie wniosku, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

 

Skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć w wersji elektronicznej na adres sfc@silesiafilm.com najpóźniej w terminie do 26 marca 2021 r. Wnioski w wersji papierowej należy składać w siedzibie Instytucji, przy ul. Górniczej 5 w Katowicach w godz. jej urzędowania, czyli 7:00-15:00 lub dostarczyć przesyłką pocztową rejestrowaną lub za pośrednictwem kuriera. Termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek wpłynie na podany adres email do godziny 23:59 w dniu 26 marca 2021. W przypadku wniosków w wersji papierowej o zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku w siedzibie Instytucji, nadania przesyłki pocztowej rejestrowanej lub kurierskiej. Wnioski złożone po terminie nie będą przyjmowane. Jeżeli w trakcie weryfikacji formalnej wniosku zostanie ustalone, że został on złożony z przekroczeniem terminu, to w takim przypadku dany wniosek zostanie zwrócony wnioskodawcy.

 

Wnioski w wersji papierowej wraz z złącznikami należy składać w 1 egzemplarzu i wpiąć w skoroszyt, tak aby możliwe było wyjęcie pojedynczych kartek (nie bindować). W przypadku filmów fabularnych scenariusze należy spiąć w sposób trwały.

 

Informacje pod numerem 32 351 12 20 wew. 106 i 109.