en

Nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego 2020

 

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach

ogłasza nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego na rok 2020

 

1. Od 6 lutego 2020 r. można aplikować po wsparcie finansowe Śląskiego Funduszu Filmowego.
    Wniosek może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji
    filmowej, który zamierza zrealizować produkcję powiązaną z województwem śląskim poprzez temat
    lub miejsce realizacji.

2. Warunki udziału Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w produkcji filmu określa Regulamin Śląskiego
    Funduszu Filmowego.

3. Regulamin i wniosek aplikacyjny dostępne są na stronie internetowej www.silesiafilm.com,
    www.silesiafilmcommission.pl  oraz w siedzibie Instytucji.

4. Wymagane jest złożenie wniosku w formie drukowanej i elektronicznej.

5. Na kompletny wniosek składają się:

      a) Formularz aplikacyjny wypełniony zgodnie z instrukcją i podpisany w wymaganych polach.

      b) Załącznik nr 1 - Scenariusz, a w przypadku filmów animowanych scenariusz i/lub storybord.

      c) Załącznik nr 2 - Kosztorys sporządzony jako arkusz programu MS Excel lub równoważny, na 
          który obowiązkowo składają się strona zbiorcza (tzw. Top Sheet), struktura finansowania,
          kosztorys szczegółowy (z podziałem na poszczególne okresy produkcji) ze wskazaniem pozycji
          kosztów pokrytych z wkładu koproducenckiego Instytucji w wysokości 100% lub 150%.

      d) Załącznik nr 3 - CV reżysera z opisem dorobku.

      e) Załącznik nr  4 - Eksplikacja reżyserska.

      f) Załącznik nr  5 - Opis działalności i dorobku producenta.

      g) Załącznik nr  6 - Kopia umowy potwierdzającej nabycie praw do scenariusza.

      h) Załącznik nr 7 - Kopie umów koprodukcyjnych, listów intencyjnych (dotyczących
          deklarowanego wkładu finansowego).

       i) Załącznik nr 8 - Plan promocji i plan dystrybucji.

       j) Załącznik nr 9 - Materiały poglądowe: zdjęcia, projekty plastyczne, moodboardy, fragmenty
          zrealizowanego materiału filmowego (załącznik obowiązkowy w przypadku wniosków
          składanych w kategorii filmów dokumentalnych). Jeżeli Wnioskodawca, składający wniosek
          dotyczący filmu fabularnego, nie posiada materiałów poglądowych z filmu, którego dotyczy
          wniosek, dołącza do wniosku wcześniejszy film reżysera.

       k) Załącznik nr 10 - Dokumenty rejestrowe – jedynie w przypadku podmiotów których
           dokumenty rejestrowe nie są dostępne w ewidencjach online.

        l) Załącznik nr 11 - Zgody bohaterów filmu na wykorzystanie ich wizerunku – dotyczy jedynie
           filmów dokumentalnych, w przypadku których zachodzi taka konieczność. 

       m) Załącznik nr 12 - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy – dotyczy jedynie
            sytuacji opisanych w pkt. 6 poniżej.

6. Formularz aplikacyjny oraz pozostałe dokumenty (załączniki) muszą być podpisane przez osobę
    (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z informacjami
    zawartymi w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy lub przez osobę (osoby) posiadającą
    (posiadające) pisemne pełnomocnictwo do reprezentacji Wnioskodawcy w zakresie złożenia
    wniosku. W przypadku podpisywania wniosku na podstawie pełnomocnictwa, należy dołączyć je do
    wniosku.

7. Formularz aplikacyjny należy wypełnić drukiem (komputerowym). Formularz i pozostałe części
    wniosku należy sporządzić w języku polskim. W przypadku załączania umów, listów intencyjnych
    lub innych dokumentów w językach innych niż polski, wymagane jest załączenie ich pisemnego
    tłumaczenia.

8. Wartości liczbowe w formularzu aplikacyjnym należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi.

9. Wersję elektroniczną wniosku stanowią pliki odpowiadające poszczególnym częściom wniosku i
    umieszczone na nośniku pamięci masowej. Nośnik z wersją elektroniczną wniosku należy dołączyć
    do wersji papierowej w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.

10. Wnioskodawca ma prawo zastrzec, do wyłącznej wiadomości Instytucji i Komisji, część
     załączników; dotyczy to wyłącznie: a. Umowy o nabycie praw do scenariusza. b. Umów
     koprodukcyjnych. c. Umów z inwestorami (współfinansowanie). d. Umów dotacyjnych. e. Umów
     sponsoringu. f. Umów dystrybucyjnych i licencyjnych. Dokumenty te nie będą przekazywane
     Ekspertom. Dokumenty zastrzeżone w wersji papierowej wniosku należy oznaczyć wyraźnym
     napisem „POUFNE” umieszczonym w prawym górnym rogu na pierwszej stronie dokumentu, w
     wersji elektronicznej wniosku należy umieścić je w oddzielnym folderze o nazwie „ZASTRZEŻONE”.

11. Wycofania wniosku może dokonać jedynie Wnioskodawca, składając w siedzibie Instytucji pismo z
      prośbą o wycofanie złożonego przez siebie wniosku, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę
      upoważnioną do jego reprezentowania.

 

    Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej należy składać w sekretariacie Instytucji Filmowej     
    „Silesia-Film” przy ul. Górniczej 5, 40-008 Katowice w godzinach 7:30 – 15:30.

    Termin przyjmowania wniosków upływa 26 lutego 2020 r. o godz. 13:00.

    Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do Instytucji
    w wersji papierowej.

    Wnioski wraz z złącznikami należy składać w 1 egzemplarzu i wpiąć w skoroszyt, tak aby możliwe
    było wyjęcie pojedynczych kartek (nie bindować). W przypadku filmów fabularnych scenariusze
    należy spiąć w sposób trwały.

 

    Informacje pod numerem 32 351 12 20 wew. 106 i 109