en

Regulamin ŚFF 2019

REGULAMIN

Śląskiego Funduszu Filmowego 2019

 

§ 1

1.   Celem Śląskiego Funduszu Filmowego zwanego dalej “Funduszem”, jest finansowe wspieranie, na   niżej określonych zasadach, produkcji filmowych o wysokich walorach artystycznych, związanych z województwem śląskim tematycznie lub poprzez mie­jsce realizacji.  
2.   Fundusz utworzony jest przy Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach, zwanej dalej „Instytucją”, która zarządza Funduszem.
3.   Środki posiadane przez Fundusz pochodzą z corocznej dotacji z budżetu Województwa Śląskiego oraz wpływów uzyskanych z eksploatacji filmów koprodukowanych w ramach Funduszu.
4.   W przypadku nieotrzymania dotacji, o której mowa w ust. 3 powyżej Instytucja zastrzega sobie możliwość wstrzymania postępowania konkursowego.

 

§ 2

1.   W wyniku rozstrzygniętego postępowania Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach staje się koproducentem wyłonionych produkcji na następujących warunkach:
a)    Instytucja może pokryć do 50% kosztów uczestnictwa w przedsięwzięciu,

b)    jedna kopia filmu zostanie przekazana na rzecz Instytucji na nośniku uzgodnionym w umowie.

c)    na terenie województwa śląskiego musi zostać wydatkowane:

  • minimum 100% wkładu koprodukcyjnego Instytucji w przypadku produkcji dofinansowanych w ramach Funduszu kwotą do 150 000 zł brutto,
  • minimum 150% wkładu koprodukcyjnego Instytucji w przypadku produkcji dofinansowanych w ramach Funduszu kwotą powyżej 150 000 zł brutto,

d)    minimum 5% budżetu filmu stanowi wkład własny producenta (finansowy, rzeczowy lub mieszany) pochodzący z innych źródeł niż od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. W przypadku koprodukcji międzynarodowych mniejszościowych powyższa zasada dotyczy części polskiej całkowitego budżetu produkcji.

e)    udział Instytucji w przychodach z eksploatacji filmu może być wyższy niż procentowy udział w kosztach produkcji filmu,

f)     koszty regionalnej premiery filmu na terenie województwa śląskiego, zorganizowanej przed datą wejścia filmu do kin w Polsce, ponosi producent. Instytucja Filmowa „Silesia-Film” może udostępnić salę kinową na zorganizowanie pokazu filmu. Całość wpływów biletowych z regionalnej premiery stanowi przychód Instytucji Filmowej „Silesia-Film”.

2.   Pozostałe warunki udziału Instytucji w produkcji i eksploatacji filmu oraz zasady organizacji premier zostaną określone w umowie koprodukcyjnej.

 

§ 3

1.    Wnioski do Funduszu mogą składać wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej.
2.    Każdy podmiot może złożyć jeden wniosek w danej edycji Funduszu.
3.    Z konkursu wyklucza się wnioski dotyczące filmów szkolnych lub studenckich realizowanych w ramach procesu dydaktycznego.
4.    Wnioski do Funduszu, sporządzone w języku polskim według aktualnego wzoru wraz z obowiązującymi  załącznikami, składane są w siedzibie Instytucji, przy ul. Górniczej 5 w Katowicach. Aktualny formularz wniosku udostępniony jest na stronach internetowych: www.silesiafilm.com, www.silesiafilmcommission.pl  oraz w siedzibie Instytucji. Formularz wniosku o dofinansowanie produkcji filmu wraz z wykazem obowiązkowych załączników stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5.    Scenariusz należy wysłać także w wersji elektronicznej na adres sfc@silesiafilm.com.
6.    Wnioski w wersji papierowej należy składać najpóźniej w terminie podanym w informacji o naborze wniosków o dofinansowanie. Termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek w wersji papierowej wpłynie do Instytucji przed upływem terminu określonego w informacji o naborze. Wnioski złożone po terminie podanym w informacji o naborze nie będą przyjmowane. Jeżeli w trakcie weryfikacji formalnej wniosku zostanie ustalone, że został złożony z przekroczeniem terminu podanego w informacji o naborze wniosków o dofinansowanie, to w takim przypadku dany wniosek zostanie zwrócony wnioskodawcy.
7.    Do Funduszu nie mogą być składane wnioski dotyczące filmów, które przed datą aplikowania miały publiczny pokaz lub których produkcja zakończona została na etapie kopii wzorcowej.
8.    Do Funduszu nie mogą być składane wnioski dotyczące filmów, w których realizacji uczestniczą lub będą uczestniczyli pracownicy Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w następujących zawodach: producent, reżyser, operator obrazu, scenarzysta, kierownik produkcji.
9.    W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku Instytucja wzywa wnioskodawcę drogą mailową na adres wskazany we wniosku do ich usunięcia w ciągu 7 roboczych dni od daty wysłania informacji. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uzupełnień w wersji papierowej do Instytucji. W przypadku wnioskodawców, których siedziba znajduje się poza granicami Polski, termin ten wynosi 14 dni. Nieusunięcie uchybień w terminie lub niepełne uzupełnienie wniosku powoduje jego odrzucenie. W takim przypadku dany wniosek zostanie zwrócony wnioskodawcy.
10.    Bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych odrzucone zostają wnioski nie spełniające następujących wymogów:

a)      Brak powiązania produkcji z województwem śląskim tematycznie lub poprzez miejsce realizacji.

b)     Złożenie wniosku przez inny podmiot niż określony w §3 ust. 1 niniejszego regulaminu.

11.   Wniosek, który spełnia wymogi formalne Instytucja przekazuje do oceny eksperckiej.
12.   Rozpatrzenie wniosków następuje w ciągu 120 dni od daty, w której upływa termin ich składania.

§ 4

1.   W ocenie projektów brane są pod uwagę m.in. następujące kryteria:

a)    walory artystyczne projektu

b)    powiązanie produkcji z województwem śląskim tematycznie i poprzez miejsce realizacji,  w tym ilość dni zdjęciowych w regionie,

c)    spodziewany efekt ekonomiczny realizacji,

d)    założenia dotyczące dystrybucji filmu,

e)    doświadczenie producenta i reżysera, a w przypadku debiutantów zaangażowanie w produkcję doświadczonych koproducentów i twórców.

f)     przebieg dotychczasowej współpracy Instytucji z wnioskodawcą i producentem wykonawczym.

2.    Projekty filmów oceniane są  przez grupę ekspertów, osobną dla każdego rodzaju filmowego. Nazwiska ekspertów publikowane są wraz z ogłoszeniem wyników konkursu.
3.    Eksperci Funduszu pracują za wynagrodzeniem. Środki na wynagrodzenia ekspertów pochodzą z budżetu Instytucji.
4.    Eksperci wypełniają karty oceny projektu, stanowiące złącznik do niniejszego Regulaminu.
5.    W ocenie projektu nie mogą brać udziału osoby, które w jakikolwiek sposób uczestniczą w ocenianym projekcie, a także są lub będą w przyszłości z nim związane. Eksperci podpisują stosowne oświadczenie.
6.    Eksperci uczestniczą w wybranych posiedzeniach Komisji ŚFF.  Instytucja ma prawo do przeprowadzania posiedzeń Komisji drogą telekonferencji.
7.    Instytucja może zwrócić się do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej lub innych Regionalnych Funduszy Filmowych z prośbą o konsultację i dodatkową ekspertyzę wniosków i rozliczeń.

 

§ 5

 

1.    W skład Komisji Śląskiego Funduszu Filmowego wchodzą:

a)    Dyrektor Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach

b)    Zastępca dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach

c)    Przedstawiciel radnych Sejmiku Województwa Śląskiego

2.    Dyrektor Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach i jego Zastępca w przypadku nieobecności mogą udzielić pełnomocnictwa, w zakresie swoich obowiązków wynikających z członkostwa w Komisji Śląskiego Funduszu Filmowego, innemu pracownikowi Instytucji Filmowej „Silesia-Film”.
3.    Procedurę prac Komisji określa odrębny regulamin.
4.    Komisja ustala listę wnioskodawców zapraszanych do negocjacji oraz proponowaną wysokość wkładu koproducenckiego, biorąc pod uwagę opinię ekspertów oraz dostępne środki finansowe.
5.    Komisja ustala listę rezerwową wnioskodawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji w przypadku, gdy którykolwiek z wnioskodawców, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie zawrze umowy w terminie określonym w § 8 ust. 1.
6.    Wnioskodawcom, o których mowa w ust. 4 powyżej, którzy nie zawarli umowy w terminie określonym w § 8 ust. 1. decyzją Komisji może zostać udzielona promesa zawierająca przyrzeczenie partycypowania w kosztach produkcji filmu do wysokości zaproponowanego wcześniej wkładu koprodukcyjnego.
7.    Od decyzji Komisji wnioskodawcom nie przysługuje odwołanie.

 

§ 6

1.    Projekt, który nie uzyskał wsparcia finansowego w danej edycji naboru wniosków, może być składany do Funduszu w dwóch kolejnych, następujących po sobie, edycjach.
2.    Projekt który otrzymał wsparcie finansowe w kwocie niższej niż wnioskowana, może zostać dofinansowany ponownie w kolejnej edycji Funduszu.
3.    Instytucja może odstąpić od podpisania umowy koprodukcyjnej w przypadku, gdy założenia projektu, któremu został przyznany wkład koprodukcyjny uległy zmianom, m.in. ilość dni zdjęciowych realizowanych na terenie woj. śląskiego, reżyser, obsada lub inne zmiany, które przełożą się na efekt końcowy przedsięwzięcia inny od zakładanego na etapie wyboru wniosku do dofinansowania.

 

§ 7

1.    Listę wnioskodawców zaproszonych do negocjacji  Instytucja umieszcza na stronach internetowych: www.silesiafilm.com oraz www.silesiafilmcommission.pl.
2.    Instytucja zawiadamia zaproszonych do negocjacji wnioskodawców listownie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku. 
3.    Ocena punktowa projektu przekazywana jest Producentowi na pisemny wniosek.
4.    Instytucja przechowuje oryginał każdego złożonego do Funduszu wniosku wraz z załącznikami. Kopie wniosków dotyczące filmów, które nie otrzymały dofinasowania należy odebrać w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników. Nieodebrane dokumenty ulegną zniszczeniu.

§ 8

1.    Instytucja przygotowuje projekt umowy o koprodukcji oraz ustala z wnioskodawcą termin jej podpisania, nie później niż 60 dni od daty ogłoszenia listy podmiotów zaproszonych do negocjacji.
2.    Warunkiem podpisania umowy jest przystąpienie do negocjacji i przedstawienie przez wnioskodawców wszystkich podpisanych umów na podstawie których nastąpi finansowanie filmu. W przypadku dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej honorowana jest aktualna promesa dyrektora PISF.
3.    Podpisana przez obie strony umowa przekazywana jest do realizacji.
4.    Środki finansowe, przyznane na koprodukcję, przekazywane są przelewem na konto podane w umowie na podstawie faktur wystawionych przez Producenta w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Instytucję. O ilości rat w jakich następuje przekazanie środków decyduje Instytucja.
5.    Po wydatkowaniu środków finansowych przyznanych przez Fundusz wnioskodawca przedkłada Instytucji raport, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w którym przedstawia rozliczenie poniesionych wydatków.
Do raportu dołącza się potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie rachunków i faktur, wraz z dowodami zapłaty oraz zawartymi do nich umowami, dokumentujących wydatkowanie kwoty otrzymanej ze środków Funduszu. Dokumenty te powinny w opisie zawierać następującą informację: „Wydatek w kwocie … został sfinansowany ze środków Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w ramach Śląskiego Funduszu Filmowego przyznanych w … roku”.
6.    Po zakończeniu produkcji wnioskodawca przedstawia raport końcowy oraz powykonawcze zestawienie wydatków.
7.    Nierozliczenie przyznanej i przekazanej kwoty w terminie określonym w umowie skutkuje obowiązkiem zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od zobowiązań podatkowych.
8.    Szczegółowe warunki koprodukcji ustalane są w umowie koprodukcyjnej. Podstawowe obowiązkowe zapisy umowy koprodukcyjnej zawarte są w istotnych warunkach umowy koprodukcyjnej, stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

§ 9

1.    Instytucja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli dokumentów, na podstawie których wydatkowano środki z Funduszu. Kontrola ta może odbyć się w okresie do 5 lat od daty przedstawienia powykonawczego zestawienia wydatków
o którym mowa w § 8 ust.5.
2.    Ze środków uzyskanych z Funduszu mogą być pokrywane wyłącznie wydatki kwalifikowane.
3.    Wydatkami kwalifikowanymi w ramach realizacji produkcji filmowej są wydatki, które zostały faktycznie poniesione przez wnioskodawcę i spełniają następujące kryteria:

a)    są celowe - zostały poniesione w związku z produkcją filmu, na którego realizację zostało przyznane dofinansowanie; są niezbędne do realizacji zadania, bezpośrednio związane z harmonogramem realizacji,

b)    są uwzględnione w kosztorysie (budżecie) załączonym do umowy,

c)    są wynikiem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

d)    zostały poniesione w okresie od 01.01.2019 r. do dnia określonego w umowie,

e)    są rzetelnie udokumentowane i możliwe do zweryfikowania w ewidencji  finansowej wnioskodawcy,

f)     są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,

g)    dotyczą usług wykonanych lub towarów dostarczonych (nie podlegają rozliczeniu płatności zaliczkowe).

4.    Ze środków Funduszu można pokryć wyłącznie wymienione niżej wydatki:

a)    Honoraria, za wyjątkiem:

  • wynagrodzeń przysługujących z tytułu wszelkich funkcji pełnionych przez wnioskodawcę, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej)
  • zaliczek na honoraria
  • stałych wynagrodzeń etatowych pracowników wnioskodawcy,

b)    Wydatki na prowadzenie księgowości i doradztwa prawnego związanego z realizacją danego filmu, jeżeli czynność ta zostanie wyraźnie określona na rachunku lub fakturze,

c)    Wydatki na zakup środków inscenizacyjnych (scenografia, kostiumy), pod warunkiem wcześniejszego ustalenia z Instytucją zasad administrowania przez Producenta tymi środkami oraz postępowania z nimi po zakończeniu produkcji,

d)    Wydatki na transport, tylko na podstawie rachunków i faktur wystawionych przez firmy zewnętrzne, wykazane jako usługi obce za wyjątkiem transportu osób (taxi, PKP, komunikacja miejska itp.),

e)    Wydatki na posiłki profilaktyczne na planie zdjęciowym, zgodnie z przepisami BHP,

f)     Wydatki dot. czynności notarialnych i opłat skarbowych, jeżeli są bezpośrednio związane z produkcją filmu i konieczne do jego realizacji,

g)    Podatek VAT, gdy jest poniesiony przez wnioskodawcę, któremu nie przysługuje prawo do odliczenia tego podatku (nie jest płatnikiem podatku VAT),

h)    Wydatki dot. usług obcych i materiałów, nie wymienionych powyżej, związanych bezpośrednio z produkcją danego filmu i udokumentowanych fakturami i rachunkami uwzględniającymi rodzaj usługi,

i)      Podatki od umów cywilno-prawnych odprowadzonych w terminie wskazanym w umowie na poniesione wydatki.

 

5.    Dokumenty, na podstawie których następuje rozliczenie produkcji wspartej przez Fundusz, powinny zawierać:

a)    opis uzasadniający celowość wydatku,

b)    czytelny podpis osoby odpowiedzialnej merytorycznie za poniesiony wydatek,

c)    klauzulę, o treści: „Wydatki w kwocie …… zostały sfinansowane ze środków Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w ramach Śląskiego Funduszu Filmowego przyznanych w ….. roku” z podpisem osoby odpowiedzialnej za rozliczenie finansowe,

d)    dowodem księgowym są faktury i rachunki, umowy cywilno prawne wraz z rachunkami.

6.    Nie dopuszcza się rozliczania wydatków na podstawie paragonów czy też oświadczeń o poniesionych wydatkach.
7.    Dokumenty księgowe sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
8.    Ze środków pozyskanych z Funduszu nie można pokrywać wydatków nieudokumentowanych, niewłaściwie udokumentowanych bądź też nie związanych bezpośrednio z projektem, nadmiernych i nieracjonalnych.
9.    Ze środków pozyskanych z Funduszu nie można również pokrywać wydatków zakupu środków trwałych i wyposażenia biurowego, wydatków prac wstępnych (developmentu), kosztów amortyzacji, wydatków poniesionych na wykonanie kopii pokazowych w ilości powyżej 1 sztuki, wydatków poniesionych na promocję oraz wszelkich wydatków związanych z podróżami służbowymi (transport osób, hotele, diety itp.).
10.   Nie dopuszcza się rozliczania dokumentów zbiorczych wnioskodawcy, których nie można jednoznacznie powiązać z daną produkcją (np. ogólna faktura za prąd, wodę, telefony, stałe wynagrodzenie etatowych pracowników wnioskodawcy itp.).

 

§ 10

Wnioskodawca zobowiązany jest zamieścić w materiałach promocyjnych oraz w czołówce
i napisach końcowych filmu informację o udziale Instytucji oraz Śląskiego Funduszu Filmowego w produkcji, według wzoru zamieszczonego w umowie.

 

§ 11

1.    Złożenie wniosku do Funduszu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
2.    W uzasadnionych przypadkach Instytucja może przed upływem terminu składania wniosków zmodyfikować treść niniejszego Regulaminu.
3.    Treść modyfikacji zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie Instytucji.
4.    Modyfikacja regulaminu jest wiążąca dla wszystkich uczestników konkursu.

 

Załączniki:

1.   Formularz wniosku o dofinansowanie produkcji filmu.
2.   Wzór rozliczenia przyznanych środków.
3.   Istotne warunki umowy koprodukcyjnej.
4.   Karty oceny projektu.