en

Regulamin ścieżka crowdfundingowa 2014

REGULAMIN

Śląskiego Funduszu Filmowego 

ŚCIEŻKA CROWDFUNDINGOWA

 

§ 1

1. Celem ścieżki crowdfundingowej w ramach Śląskiego Funduszu Filmowego zwanego dalej “Funduszem”, jest finansowe wspieranie - na niżej określonych zasadach - produkcji filmowych, których finansowanie minimum w 50% odbywa się na zasadzie crowdfundingu przy wykorzystaniu funkcjonujących internetowych platform crowdfundingowych pośredniczących w zbieraniu od internautów, na zasadzie dowolności i swobodnego podjęcia decyzji, środków na produkcję filmu. Śląski Fundusz Filmowy dopuszcza również możliwość stworzenia przez producenta/wnioskodawcę własnego portalu, za pomocą którego będą pozyskiwanie środki na zasadzie crowdfundingu.

2. W ramach niniejszego Regulaminu „Crowdfunding” rozumiany jest jako metoda polegająca na gromadzeniu i alokacji kapitału przekazywanego na rzecz rozwoju określonego przedsięwzięcia – produkcji filmowej, w zamian za określone świadczenie zwrotne lub bezzwrotnie, która angażuje szerokie grono kapitałodawców oraz charakteryzuje się wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, a także niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi niż ogólnodostępne na rynku.

3. Wszelkie rozliczenia, ustalenia i zobowiązania wnioskodawcy/producenta z osobami, które przekażą mu środki finansowe na zasadzie crowdfundingu, a także konsekwencje podatkowe, karne, cywilne i administracyjne wynikające z pozyskiwania środków przy użyciu crowdfundingu obciążają wnioskodawcę/producenta i podmioty z nim współpracujące, bądź na jego zlecenia realizujące akcję crowdfundingową.

4. Wnioskodawca zobowiązany jest do założenia odrębnego rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pozyskiwane na zasadzie crowdfundingu.

5. Produkcje filmowe starające się o dofinansowanie ze środków Śląskiego Funduszu Filmowego muszą być powiązane z województwem śląskim tematycznie lub poprzez miejsce realizacji.

6. Fundusz utworzony jest przy Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach, zwanej dalej „Instytucją”, która zarządza Funduszem.

 

§ 2

1. Instytucja staje się koproducentem wybranych produkcji na następujących warunkach:
a) Instytucja może pokryć do 30% kosztów uczestnictwa w przedsięwzięciu, przy czym kwota wkładu finansowego Instytucji nie może być mniejsza niż 10 000 i nie większa niż 200 000 złotych,
b) jedna kopia filmu zostanie przekazana na rzecz Instytucji na nośniku uzgodnionym w umowie,
c) 50% wkładu koprodukcyjnego Instytucji musi zostać wydatkowane na terenie województwa śląskiego.


2. Pozostałe warunki udziału Instytucji w produkcji i eksploatacji filmu zostaną określone w umowie koprodukcyjnej.

 

§ 3

1. Wnioski do Funduszu mogą składać wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej.

2. Każdy podmiot może złożyć maksymalnie dwa wnioski w roku kalendarzowym.

3. Wnioski do Funduszu, sporządzone w języku polskim według aktualnego wzoru wraz z obowiązującymi załącznikami, składane są w siedzibie Instytucji, przy ul. Górniczej 5 w Katowicach. Aktualny formularz wniosku udostępniony jest na stronach internetowych: www.silesiafilm.com, www.silesiafilmcommission.pl oraz w jej siedzibie. Formularz wniosku o dofinansowanie produkcji filmu wraz z wykazem obowiązkowych załączników stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Wniosek wraz ze scenariuszem należy wysłać także w wersji elektronicznej na adres sfc@silesiafilm.com.

5. Nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego ścieżką crowdfundingową odbywa się w trybie ciągłym.

6. Do Funduszu nie mogą być składane wnioski dotyczące filmów, które przed datą aplikowania miały publiczny pokaz lub których produkcja zakończona została na etapie kopii wzorcowej.

7. Do Funduszu nie mogą być składane wnioski dotyczące filmów, w których realizacji uczestniczą lub będą uczestniczyli pracownicy Instytucji w następujących zawodach: producent, reżyser, operator obrazu, scenarzysta, kierownik produkcji.

8. Oceny formalnej zgłoszonych wniosków dokonują pracownicy Instytucji.

9. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych Instytucja wzywa wnioskodawcę, drogą mailową na adres wskazany we wniosku, do ich usunięcia w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania wezwania. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uzupełnień w wersji papierowej do Instytucji. W przypadku wnioskodawców, których siedziba znajduje się poza granicami Polski termin ten wynosi 14 dni roboczych. Nieusunięcie uchybień w terminie lub niepełne uzupełnienie wniosku powoduje jego odrzucenie.

10. Bez wzywania do uzupełnienia odrzucone zostają wnioski nie spełniające następujących wymogów:
a) brak powiązania produkcji z województwem śląskim tematycznie lub poprzez miejsce realizacji,
b) brak załączonego scenariusza i/lub umowy potwierdzającej nabycie praw do scenariusza,
c) złożenie wniosku przez inny podmiot niż określony w §3 ust. 1 niniejszego regulaminu.

11. Przed przystąpieniem do negocjacji warunków umowy koprodukcyjnej wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o zebraniu za pośrednictwem crowdfundingu wymaganej kwoty na pokrycie kosztów produkcji i przedstawia wyciąg z wyodrębnionego rachunku bankowego.

12. Rozpatrzenie wniosku pod względem formalnym następuje w ciągu 30 dni od jego złożenia.

13. Roczny budżet ścieżki crowdfundingowej w ramach Funduszu będzie określany odrębnym zarządzeniem Dyrektora Instytucji. Projekty filmowe złożone po wyczerpaniu budżetu w danym roku kalendarzowym mogą zostać, na wniosek producenta, przesunięte na kolejny rok.

 

§ 4

1. Wnioski poprawne formalnie przedkładane są Komisji Śląskiego Funduszu Filmowego w celu ustalenia wysokości wkładu koproducenckiego.

2. W skład Komisji wchodzą:
a) Dyrektor Instytucji,
b) Zastępca Dyrektora Instytucji,
c) przedstawiciel Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego,
d) przedstawiciel środowiska filmowego, powoływany przez Dyrektora Instytucji.

3. Procedurę prac Komisji określa odrębny regulamin.

4. Komisja ustala listę wnioskodawców zapraszanych do negocjacji oraz proponowaną wysokość wkładu koproducenckiego, biorąc pod uwagę dostępne środki finansowe.

 

§ 5

Projekt, który uzyska wsparcie finansowe ścieżką crowdfundingową może starać się o dodatkowe dofinansowanie drogą tradycyjną, przy zachowaniu zasady, że wkład finansowy Instytucji nie przekroczy 50 % budżetu.

 

§ 6


1. Listę wnioskodawców zaproszonych do negocjacji  Instytucja umieszcza na swojej stronie internetowej.

2. Instytucja zawiadamia zaproszonych do negocjacji wnioskodawców listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

§ 7

1. Instytucja przygotowuje projekt umowy o koprodukcji oraz ustala z wnioskodawcą termin jej podpisania, nie później niż 60 dni od uzyskania przez producenta wymaganych środków finansowych pochodzących z crowdfundingu. Podpisana przez obie strony umowa przekazywana jest do realizacji.

2. Producent zobowiązany jest do zrealizowania projektu w terminie nieprzekraczającym dwóch lat od zaakceptowania wniosku przez Komisję.

3. Środki finansowe, przyznane na koprodukcję, przekazywane są przelewem na konto podane w umowie.

4. Po wydatkowaniu środków finansowych przyznanych przez Fundusz wnioskodawca przedkłada Instytucji raport, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w którym przedstawia rozliczenie poniesionych wydatków. Do raportu dołącza się potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie rachunków i faktur, wraz z dowodami zapłaty oraz zawartymi do nich umowami, dokumentujących wydatkowanie kwoty otrzymanej ze środków Funduszu. Dokumenty te powinny w opisie zawierać następującą informację: „Wydatek w kwocie … został sfinansowany ze środków Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w ramach Śląskiego Funduszu Filmowego przyznanych w … roku”.

5. Po zakończeniu produkcji wnioskodawca przedstawia powykonawcze zestawienie wydatków.

6. Nierozliczenie przyznanej i przekazanej kwoty w terminie określonym w umowie skutkuje obowiązkiem zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami od zobowiązań podatkowych.

7. Szczegółowe warunki koprodukcji ustalane są w umowie koprodukcyjnej. Podstawowe obowiązkowe zapisy umowy koprodukcyjnej zawarte są w istotnych warunkach umowy koprodukcyjnej, stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

§ 8


1. Instytucja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli dokumentów, na podstawie których wydatkowano środki z Funduszu. Kontrola ta może odbyć się w okresie do 5 lat od daty przedstawienia powykonawczego zestawienia wydatków o którym mowa w § 8 ust.5.

2. Ze środków uzyskanych z Funduszu mogą być pokrywane wyłącznie wydatki kwalifikowane.

3. Wydatkami kwalifikowanymi w ramach realizacji produkcji filmowej są wydatki, które zostały faktycznie poniesione przez wnioskodawcę i spełniają następujące kryteria:
a) są celowe - zostały poniesione w związku z produkcją filmu, na którego realizację zostało przyznane dofinansowanie; są niezbędne do realizacji zadania, bezpośrednio związane z harmonogramem realizacji,
b) są uwzględnione w kosztorysie (budżecie) załączonym do umowy,
c) są wynikiem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
d) zostały poniesione w okresie od dnia 1 stycznia roku, w którym podpisana zostanie umowa koprodukcyjna do dnia określonego w umowie,
e) są rzetelnie udokumentowane i możliwe do zweryfikowania w ewidencji  finansowej wnioskodawcy,
f) są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
g) dotyczą usług wykonanych lub towarów dostarczonych (nie podlegają rozliczeniu płatności zaliczkowej).

4. Ze środków Funduszu można pokryć wyłącznie wymienione niżej wydatki:
a) honoraria, za wyjątkiem:
- wynagrodzeń przysługujących z tytułu wszelkich funkcji pełnionych przez wnioskodawcę, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej),
- zaliczek na honoraria,
- stałych wynagrodzeń etatowych pracowników wnioskodawcy,
b) wydatki na prowadzenie księgowości i doradztwa prawnego związanego z realizacją danego filmu, jeżeli czynność ta zostanie wyraźnie określona na rachunku lub fakturze,
c) wydatki na zakup środków inscenizacyjnych (scenografia kostiumy), pod warunkiem wcześniejszego ustalenia z Instytucją zasad administrowania przez Producenta tymi środkami oraz postępowania z nimi po zakończeniu produkcji,
d) wydatki na transport, tylko na podstawie rachunków i faktur wystawionych przez firmy zewnętrzne, wykazane jako usługi obce za wyjątkiem transportu osób (taxi, PKP, komunikacja miejska itp.),
e) wydatki na posiłki profilaktyczne na planie zdjęciowym, zgodnie z przepisami BHP,
f) wydatki dot. czynności notarialnych i opłat skarbowych, jeżeli są bezpośrednio związane z produkcją filmu i konieczne do jego realizacji,
g) podatek VAT, gdy jest poniesiony przez wnioskodawcę, któremu nie przysługuje prawo do odliczenia tego podatku (nie jest płatnikiem podatku VAT),
h) wydatki dot. usług obcych i materiałów, nie wymienionych powyżej, związanych bezpośrednio z produkcją danego filmu i udokumentowanych fakturami i rachunkami uwzględniającymi rodzaj usługi,
i) podatki od umów cywilno-prawnych odprowadzonych w terminie wskazanym w umowie na poniesione wydatki.

5. Dokumenty, na podstawie których następuje rozliczenie produkcji wspartej przez Fundusz, powinny zawierać:
a) opis uzasadniający celowość wydatku,
b) czytelny podpis osoby odpowiedzialnej merytorycznie za poniesiony wydatek,
c) klauzulę, o treści: „Wydatki w kwocie …… zostały sfinansowane ze środków Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w ramach Śląskiego Funduszu Filmowego przyznanych w ….. roku” z podpisem osoby odpowiedzialnej za rozliczenie finansowe,
d) dowodem księgowym są faktury i rachunki, umowy cywilno prawne wraz z rachunkami.

6. Nie dopuszcza się rozliczania wydatków na podstawie paragonów czy też oświadczeń o poniesionych wydatkach.

7. Dokumenty księgowe sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

8. Ze środków pozyskanych z Funduszu nie można pokrywać wydatków nieudokumentowanych, niewłaściwie udokumentowanych bądź też nie związanych bezpośrednio z projektem, nadmiernych i nieracjonalnych.

9. Ze środków pozyskanych z Funduszu nie można również pokrywać wydatków zakupu środków trwałych i wyposażenia biurowego, wydatków prac wstępnych (developmentu), kosztów amortyzacji, wydatków poniesionych na wykonanie kopii pokazowych w ilości powyżej 1 sztuki, wydatków poniesionych na promocję oraz wszelkich wydatków związanych z podróżami służbowymi (transport osób, hotele, diety itp).

10. Nie dopuszcza się rozliczania dokumentów zbiorczych wnioskodawcy, których nie można jednoznacznie powiązać z daną produkcją (np. ogólna faktura za prąd, wodę, telefony, stałe wynagrodzenie etatowych pracowników wnioskodawcy itp.).

 

§ 9

Wnioskodawca zobowiązany jest zamieścić w materiałach promocyjnych oraz w czołówce i napisach końcowych filmu informację o udziale Instytucji w produkcji, według wzoru zamieszczonego w umowie.

 

§ 10

Złożenie wniosku do Funduszu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.

 

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem decyduje Komisja Śląskiego Funduszu Filmowego w oparciu o własne uznanie oraz przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

2. Komisja Śląskiego Funduszu Filmowego dokonuje również ostatecznej oceny legalności i dopuszczalności zastosowanej przez wnioskodawcę metody crowdfundingu, co nie zwalnia jednak wnioskodawcy od odpowiedzialności wskazanej w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.