en

Regulamin ŚFF 2013

REGULAMIN
Śląskiego Funduszu Filmowego 2013


§ 1


1. Celem Śląskiego Funduszu Filmowego zwanego dalej “Funduszem”, jest finansowe wspieranie - na niżej określonych zasadach - produkcji filmowej, związanej z województwem śląskim tematycznie lub poprzez miejsce realizacji.


2. Fundusz utworzony jest przy Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach, zwanej dalej „Instytucją”, która zarządza Funduszem.


3. Środki posiadane przez Fundusz pochodzą z corocznej dotacji z budżetu Województwa Śląskiego oraz wpływów uzyskanych z eksploatacji filmów koprodukowanych w ramach Funduszu.


§ 2


1. W wyniku rozstrzygniętego postępowania Instytucja Filmowa „Silesia-Film”, zwana dalej Instytucją, staje się koproducentem wyłonionych produkcji na następujących warunkach:
a) Instytucja może pokryć do 50% kosztów uczestnictwa w przedsięwzięciu,
b) jedna kopia filmu zostanie przekazana na rzecz Instytucji na nośniku uzgodnionym w umowie,
c) minimum 50 % wkładu koprodukcyjnego Instytucji musi zostać wydatkowane na terenie województwa śląskiego.


2. Pozostałe warunki udziału Instytucji w produkcji i eksploatacji filmu oraz zasady organizacji premier zostaną określone w umowie koprodukcyjnej.


§ 3


1. Wnioski do Funduszu mogą składać wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej.


2. Wnioski do Funduszu, sporządzone według aktualnego wzoru wraz z obowiązującymi załącznikami, składane są w siedzibie Instytucji, przy ul. Górniczej 5 w Katowicach. Aktualny formularz wniosku udostępniony jest na stronie internetowej Instytucji: www.silesiafilm.com oraz w jej siedzibie. Formularz wniosku o dofinansowanie produkcji filmu wraz z wykazem obowiązkowych załączników stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


3. Wnioski należy składać najpóźniej w terminie podanym w informacji o naborze wniosków o dofinansowanie. Termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek wpłynie do Instytucji przed upływem terminu określonego w informacji o naborze.


4. Do Funduszu nie mogą być składane wnioski dotyczące filmów, które przed datą aplikowania miały publiczny pokaz lub których produkcja zakończona została na etapie kopii wzorcowej.


5. Do Funduszu nie mogą być składane wnioski dotyczące filmów, w których realizacji uczestniczą lub będą uczestniczyli pracownicy Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w następujących zawodach: producent, reżyser, operator obrazu, scenarzysta, kierownik produkcji.


6. Oceny formalnej zgłoszonych wniosków dokonują pracownicy Instytucji.


7. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych Instytucja wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w ciągu 7 dni od momentu otrzymania wezwania. W przypadku wnioskodawców, których siedziba znajduje się poza granicami Polski termin ten wynosi 14 dni. Nieusunięcie uchybień w terminie lub niepełne uzupełnienie wniosku powoduje jego odrzucenie.


8. Bez wzywania do uzupełnienia odrzucone zostają wnioski nie spełniające następujących wymogów:
a) Brak powiązania produkcji z województwem śląskim tematycznie lub poprzez miejsce realizacji.
b) Brak załączonego scenariusza i/lub umowy potwierdzającej nabycie praw do scenariusza.
c) Złożenie wniosku przez inny podmiot niż określony w §3 ust. 1 niniejszego regulaminu.


9. Wniosek, który spełnia wymogi formalne Instytucja przekazuje ekspertom do oceny merytorycznej.


10. Rozpatrzenie wniosków następuje w ciągu 90 dni od daty, w której upływa termin ich składania.


§ 4


1. W ocenie projektów brane są pod uwagę m.in. następujące kryteria:
a) powiązanie produkcji z województwem śląskim – tematycznie lub poprzez miejsce realizacji,
b) walory artystyczne, poznawcze, humanistyczne i etyczne, w tym: precyzja konstrukcji dramaturgicznej, głębia psychologiczna postaci, jakość dialogów, odkrywczość, oryginalność tematu, elementy zaskoczenia i zwroty akcji,
c) dotychczasowy dorobek producenta i reżysera, w tym rezultaty artystyczne i ekonomiczne poprzednich produkcji,
d) udział w produkcji twórców (w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych) lub aktorów pochodzących z województwa śląskiego,
e) spodziewany efekt ekonomiczny realizacji,
f) wysokość kwoty wydatkowanej w województwie śląskim.


2. Projekty filmów fabularnych i animowanych oceniane są przez 3 ekspertów, projekty filmów dokumentalnych - przez 2 ekspertów. Przyporządkowanie ekspertów do danego projektu następuje w drodze losowania. Listę ekspertów zatwierdza Komisja Śląskiego Funduszu Filmowego, zwana dalej „Komisją”.


3. Eksperci Funduszu pracują za wynagrodzeniem. Decyzję o wysokości wynagrodzenia za ocenę wniosku podejmuje Komisja na wniosek Instytucji. Środki na wynagrodzenia ekspertów pochodzą z budżetu Funduszu.


4. W ocenie projektu nie mogą brać udziału osoby, które w jakikolwiek sposób uczestniczą w ocenianym projekcie lub są z nim związane. Eksperci podpisują stosowne oświadczenie.


5. Ekspert ocenia projekt pisemnie. Do oceny dołącza uwagi na temat projektu, w tym w szczególności propozycje zmian i koniecznych poprawek.


6. Pisemną ocenę projektu ekspert przekazuje Instytucji, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania do oceny.


7. Instytucja może zwrócić się do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z prośbą o konsultację, dodatkową ekspertyzę wniosków i rozliczeń lub przekazanie oceny projektu dokonanej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz innych Regionalnych Funduszy Filmowych.


§ 5


1. Wnioski ocenione formalnie i merytorycznie wraz z rekomendacjami ekspertów przedkładane są Komisji w celu dokonania wyboru wnioskodawców, którzy będą zapraszani do negocjacji.


2. W skład Komisji wchodzą:
a. Dyrektor Instytucji
b. Pracownik Silesia Film Commission
c. Przedstawiciel Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego
d. Przedstawiciel środowiska filmowego, powoływany przez Dyrektora Instytucji.


3. Procedurę prac Komisji określa odrębny regulamin.


4. Komisja ustala listę wnioskodawców zapraszanych do negocjacji oraz proponowaną wysokość wkładu koproducenckiego, biorąc pod uwagę oceny ekspertów oraz dostępne środki finansowe.


5. Komisja ustala listę rezerwową wnioskodawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji w przypadku, gdy którykolwiek z wnioskodawców, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie zawrze umowy w terminie określonym w § 8 ust. 1.


§ 6


Projekt, który nie uzyskał wsparcia finansowego w danej edycji naboru wniosków, może być składany do Funduszu w dwóch kolejnych, następujących po sobie, edycjach.


§ 7


1. Listę wnioskodawców zaproszonych do negocjacji Instytucja umieszcza na swojej stronie internetowej.


2. Instytucja zawiadamia zaproszonych do negocjacji wnioskodawców listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.


3. Szczegółowe oceny projektów udostępniane są wnioskodawcom w siedzibie Instytucji po uprzednim pisemnym wniosku i po uzgodnieniu terminu.


§ 8


1. Instytucja przygotowuje projekt umowy o koprodukcji oraz ustala z wnioskodawcą termin jej podpisania, nie później niż 60 dni od daty ogłoszenia listy podmiotów zaproszonych do negocjacji.


2. Podpisana przez obie strony umowa przekazywana jest do realizacji.


3. Środki finansowe, przyznane na koprodukcję, przekazywane są przelewem na konto podane w umowie.


4. Po wydatkowaniu środków finansowych przyznanych przez Fundusz wnioskodawca przedkłada Instytucji raport, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w którym przedstawia rozliczenie poniesionych wydatków. Do raportu dołącza się potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie rachunków i faktur, wraz z zawartymi do nich umowami, dokumentujących wydatkowanie kwoty otrzymanej ze środków Funduszu. Dokumenty te powinny w opisie zawierać następującą informację: „Wydatek w kwocie … został sfinansowany ze środków Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w ramach Śląskiego Funduszu Filmowego przyznanych w … roku”.


5. Po zakończeniu produkcji wnioskodawca przedstawia powykonawcze zestawienie wydatków.


6. Nierozliczenie przyznanej i przekazanej kwoty w terminie określonym w umowie skutkuje obowiązkiem zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami od zobowiązań podatkowych.


7. Szczegółowe warunki koprodukcji ustalane są w umowie koprodukcyjnej. Podstawowe obowiązkowe zapisy umowy koprodukcyjnej zawarte są w istotnych warunkach umowy koprodukcyjnej, stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu.


§ 9


1. Instytucja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli dokumentów, na podstawie których wydatkowano środki z Funduszu. Kontrola ta może odbyć się w okresie do 5 lat od daty przedstawienia powykonawczego zestawienia wydatków o którym mowa w § 8 ust.5.


2. Ze środków uzyskanych z Funduszu mogą być pokrywane wyłącznie wydatki kwalifikowane.


3. Wydatkami kwalifikowanymi w ramach realizacji produkcji filmowej są wydatki, które zostały faktycznie poniesione przez wnioskodawcę i spełniają następujące kryteria:
a. są celowe - zostały poniesione w związku z produkcją filmu, na którego realizację zostało przyznane dofinansowanie; są niezbędne do realizacji zadania, bezpośrednio związane z harmonogramem realizacji,
b. są uwzględnione w kosztorysie (budżecie) załączonym do umowy,
c. są wynikiem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
d. zostały poniesione w okresie daty podpisania umowy do dnia określonego w umowie,
e. są rzetelnie udokumentowane i możliwe do zweryfikowania w ewidencji finansowej wnioskodawcy,
f. są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
g. dotyczą usług wykonanych lub towarów dostarczonych (nie podlegają rozliczeniu płatności zaliczkowej).


4. Ze środków Funduszu można pokryć wyłącznie wymienione niżej wydatki:
a. Honoraria, za wyjątkiem:

- wynagrodzeń przysługujących z tytułu wszelkich funkcji pełnionych przez wnioskodawcę, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej,

- zaliczek na honoraria

- stałych wynagrodzeń etatowych pracowników wnioskodawcy

b. Wydatki na prowadzenie księgowości i doradztwa prawnego związanego z realizacją danego filmu, jeżeli czynność ta zostanie wyraźnie określona na rachunku lub fakturze,
c. Wydatki na zakup środków inscenizacyjnych (scenografia kostiumy), pod warunkiem wcześniejszego ustalenia z Instytucją zasad administrowania przez Producenta tymi środkami oraz postępowania z nimi po zakończeniu produkcji.
d. Wydatki na transport, tylko na podstawie rachunków i faktur wystawionych przez firmy zewnętrzne, wykazane jako usługi obce za wyjątkiem transportu osób.
e. Wydatki na posiłki profilaktyczne na planie zdjęciowym, zgodnie z przepisami BHP,
f. Wydatki dot. czynności notarialnych i opłat skarbowych, jeżeli są bezpośrednio związane z produkcją filmu i konieczne do jego realizacji,
g. Podatek VAT, gdy jest poniesiony przez wnioskodawcę, któremu nie przysługuje prawo do odliczenia tego podatku (nie jest płatnikiem podatku VAT),
h. Wydatki dot. usług obcych i materiałów, nie wymienionych powyżej, związanych bezpośrednio z produkcją danego filmu i udokumentowanych fakturami i rachunkami uwzględniającymi rodzaj usługi,
i. Podatki od umów cywilno-prawnych odprowadzonych w terminie wskazanym w umowie na poniesione wydatki.


5. Dokumenty, na podstawie których następuje rozliczenie produkcji wspartej przez Fundusz, powinny zawierać:
a. opis uzasadniający celowość wydatku,
b. czytelny podpis osoby odpowiedzialnej merytorycznie za poniesiony wydatek,
c. klauzulę, o treści: „Wydatki w kwocie …… zostały sfinansowane ze środków Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w ramach Śląskiego Funduszu Filmowego przyznanych w ….. roku” z podpisem osoby odpowiedzialnej za rozliczenie finansowe,
d. dowodem księgowym są faktury i rachunki, umowy cywilno prawne wraz z rachunkami.


6. Nie dopuszcza się rozliczania wydatków na podstawie paragonów czy też oświadczeń o poniesionych wydatkach.


7. Ze środków pozyskanych z Funduszu nie można pokrywać wydatków nieudokumentowanych, niewłaściwie udokumentowanych bądź też nie związanych bezpośrednio z projektem, nadmiernych i nieracjonalnych.


8. Ze środków pozyskanych z Funduszu nie można również pokrywać wydatków zakupu środków trwałych i wyposażenia biurowego, wydatków prac wstępnych (developmentu), kosztów amortyzacji, wydatków poniesionych na wykonanie kopii pokazowych w ilości powyżej 1 sztuki, wydatków poniesionych na promocję oraz wszelkich wydatków związanych z podróżami służbowymi (transport osób, hotele, diety itp).


9. Nie dopuszcza się rozliczania dokumentów zbiorczych wnioskodawcy, których nie można jednoznacznie powiązać z daną produkcją (np. ogólna faktura za prąd, wodę, telefony, stałe wynagrodzenie etatowych pracowników wnioskodawcy itp.)


§ 10


Wnioskodawca zobowiązany jest zamieścić w materiałach promocyjnych oraz w czołówce i napisach końcowych filmu informację o udziale Instytucji w produkcji, według wzoru zamieszczonego w umowie.


§ 11


Złożenie wniosku do Funduszu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.


§ 12


Termin wejścia w życie Regulaminu reguluje Zarządzenie nr 4/2013 Dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach z dnia 22.01.2013 r. roku w sprawie daty wejścia w życie Regulaminu Śląskiego Funduszu Filmowego oraz Regulaminu Działania Komisji Śląskiego Funduszu Filmowego.