en

Regulamin ŚFF 2011

REGULAMIN
Śląskiego Funduszu Filmowego 2011


§ 1


1. Celem Śląskiego Funduszu Filmowego zwanego dalej “Funduszem”, jest finansowe wspieranie - na niżej określonych zasadach - produkcji filmowej, związanej z województwem śląskim tematycznie lub poprzez miejsce realizacji, w szczególności propagującej wizerunek województwa śląskiego, jego walory krajobrazowe, aspekty historyczne lub w inny sposób promującej województwo śląskie.


2. Fundusz utworzony jest przy Instytucji Filmowej „Silesia Film” w Katowicach, zwanej dalej „Instytucją”, która zarządza Funduszem.


3. Środki posiadane przez Fundusz pochodzą z corocznej dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w kwocie rocznej nie niższej niż 1 milion złotych.


§ 2


1. W wyniku rozstrzygniętego postępowania Instytucja Filmowa „Silesia-Film”, zwana dalej Instytucją, staje się koproducentem wyłonionych produkcji na następujących warunkach:
a) Instytucja może pokryć do 50% kosztów uczestnictwa w przedsięwzięciu,
b) jedna kopia filmu zostanie przekazana na rzecz Instytucji na nośniku uzgodnionym w umowie,
c) minimum 50 % wkładu koprodukcyjnego Instytucji musi zostać wydatkowane na terenie województwa śląskiego.


2. Udział Instytucji w dystrybucji i redystrybucji filmu oraz zasady zorganizowania premiery krajowej i regionalnej zostaną określone w umowie koprodukcyjnej.


§ 3


1. Wnioski do Funduszu mogą składać wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej.
2. Wnioski do Funduszu, sporządzone według aktualnego wzoru wraz z obowiązującymi załącznikami, składane są w siedzibie Instytucji, przy ul. Górniczej 5 w Katowicach. Aktualny formularz wniosku udostępniony jest na stronie internetowej Instytucji: www.silesiafilm.com.pl oraz w jej siedzibie. Formularz wniosku o dofinansowanie produkcji filmu wraz z wykazem obowiązkowych załączników stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Wnioski należy składać najpóźniej w terminie podanym w informacji o naborze wniosków o dofinansowanie. Termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek wpłynie do Instytucji przed upływem terminu określonego w informacji o naborze.


4. Do Funduszu nie mogą być składane wnioski dotyczące filmów, które przed datą aplikowania miały publiczny pokaz lub których produkcja zakończona została na etapie kopii wzorcowej.


5. Do Funduszu nie mogą być składane wnioski dotyczące filmów, w których realizacji uczestniczą lub będą uczestniczyli pracownicy Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w następujących zawodach: producent, reżyser, operator obrazu, scenarzysta, kierownik produkcji.


6. Oceny formalnej zgłoszonych wniosków dokonuje Zespół powołany przez Dyrektora Instytucji spośród jej pracowników.


7. Wnioski nie spełniające kryterium powiązania z województwem śląskim tematycznie lub poprzez miejsce realizacji, podlegają odrzuceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.


8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych Zespół wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w ciągu 7 dni. Nieusunięcie uchybień w terminie powoduje odrzucenie wniosku.


9. Wniosek, który spełnia wymogi formalne Zespół przekazuje ekspertom do oceny merytorycznej.


10. Rozpatrzenie wniosków następuje w ciągu 90 dni od daty upływu terminu ich składania.


§ 4


1. W ocenie projektów brane są pod uwagę m.in. następujące kryteria:
a) powiązanie produkcji z województwem śląskim – tematycznie lub poprzez miejsce realizacji,
b) walory artystyczne, poznawcze, humanistyczne i etyczne, w tym: precyzja konstrukcji dramaturgicznej, głębia psychologiczna postaci, jakość dialogów, odkrywczość, oryginalność tematu, elementy zaskoczenia i zwroty akcji,
c) dotychczasowy dorobek producenta i reżysera, w tym rezultaty artystyczne i ekonomiczne poprzednich produkcji,
d) udział w produkcji twórców (w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych) lub aktorów pochodzących z województwa śląskiego,
e) spodziewany efekt ekonomiczny realizacji,
f) wysokość kwoty wydatkowanej w województwie śląskim.


2. Projekt filmu fabularnego oceniany jest przez 3 ekspertów, pozostałe projekty filmowe - przez 2 ekspertów. Przyporządkowanie ekspertów do danego projektu następuje w drodze losowania. Listę ekspertów zatwierdza Komisja.


3. Eksperci Funduszu pracują za wynagrodzeniem. Decyzję o wysokości wynagrodzenia za ocenę wniosku podejmuje Komisja na wniosek Instytucji. Środki na wynagrodzenia ekspertów pochodzą z budżetu Funduszu.


4. W ocenie projektu nie mogą brać udziału osoby, które w jakikolwiek sposób uczestniczą w ocenianym projekcie lub są z nim związane. Eksperci podpisują stosowne oświadczenie.


5. Ekspert ocenia projekt pisemnie. Do oceny może dołączyć uwagi na temat projektu, w tym w szczególności propozycje zmian i koniecznych poprawek.


6. Pisemną ocenę projektu ekspert przekazuje Zespołowi, w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania do oceny.


7. Na podstawie otrzymanych ocen od ekspertów Zespół sporządza listę projektów. Formularz listy projektów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.


8. Zespół może zwrócić się do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z prośbą o konsultację, dodatkową ekspertyzę wniosków i rozliczeń lub przekazanie Komisji oceny projektu dokonanej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.


§ 5


1. Wnioski ocenione formalnie i merytorycznie wraz z rekomendacjami ekspertów przedkładane są Komisji w celu dokonania wyboru wnioskodawców, którzy będą zapraszani do negocjacji.


2. W skład Komisji wchodzą:
a) cztery osoby wskazane przez Radę Programową spośród jej członków, w tym przedstawiciel radnych Sejmiku Województwa Śląskiego,
b) Dyrektor Instytucji,
c) Zastępca Dyrektora Instytucji ds. Programowych.


3. Procedurę prac Komisji określa odrębny regulamin.


4. Komisja ustala listę wnioskodawców zapraszanych do negocjacji oraz proponowaną wysokość wkładu koproducenckiego, biorąc pod uwagę oceny ekspertów oraz dostępne środki finansowe.


5. Komisja ustala listę rezerwową wnioskodawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji w przypadku, gdy którykolwiek z wnioskodawców, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie zawrze umowy w terminie określonym w § 8 ust. 1.


§ 6


Projekt, który nie uzyskał wsparcia finansowego w danej edycji naboru wniosków, może być składany do Funduszu w dwóch kolejnych, następujących po sobie, edycjach.


§ 7


1. Listę wnioskodawców zaproszonych do negocjacji Instytucja umieszcza na swojej stronie internetowej.


2. Instytucja zawiadamia wnioskodawców o sporządzeniu listy, o której mowa w pkt. 1 powyżej, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.


3. Szczegółowe oceny projektów udostępniane są wnioskodawcom w siedzibie Instytucji po uprzednim pisemnym wniosku i po uzgodnieniu terminu.


§ 8


1. Zespół przygotowuje projekt umowy o koprodukcji oraz ustala z wnioskodawcą termin jej podpisania, nie później niż 60 dni od daty ogłoszenia listy podmiotów zaproszonych do negocjacji.


2. Podpisana przez obie strony umowa przekazywana jest do realizacji.


3. Środki finansowe, przyznane na koprodukcję, przekazywane są przelewem na konto podane w umowie.


4. Po wydatkowaniu środków finansowych przyznanych przez Fundusz wnioskodawca przedkłada Instytucji raport, w którym przedstawia rozliczenie poniesionych kosztów. Do raportu dołącza się potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie rachunków i faktur dokumentujących wydatkowanie kwoty otrzymanej ze środków Funduszu. Dokumenty te powinny w opisie zawierać następującą informację: „Koszty w kwocie … zostały sfinansowane ze środków Śląskiego Funduszu Filmowego przyznanych w … roku”.


5. Po zakończeniu produkcji wnioskodawca przedstawia kosztorys powykonawczy.


6. Nierozliczenie przyznanej i przekazanej kwoty w terminie określonym w umowie skutkuje obowiązkiem zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami od zobowiązań podatkowych.


7. Szczegółowe warunki koprodukcji ustalane są w umowie koprodukcyjnej. Podstawowe obowiązkowe zapisy umowy koprodukcyjnej zawarte są w istotnych  warunkach umowy koprodukcyjnej, stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu.


§ 9


1. Instytucja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli dokumentów, na podstawie których wydatkowano środki z Funduszu. Kontrola ta może odbyć się w okresie do 5 lat od daty zakończenia produkcji zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy koprodukcyjnej.


2. Ze środków uzyskanych z Funduszu mogą być pokrywane wyłącznie kosztykwalifikowane.


3. Kosztami kwalifikowanymi w ramach realizacji produkcji filmowej są koszty, które zostały faktycznie poniesione przez wnioskodawcę i spełniają następujące kryteria:
a. są celowe - zostały poniesione w związku z produkcją filmu, na którego realizację zostało przyznane dofinansowanie; są niezbędne do realizacji zadania, bezpośrednio związane z harmonogramem realizacji,
b. są uwzględnione w kosztorysie (budżecie) załączonym do umowy,
c. są wynikiem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
d. zostały poniesione w okresie realizacji zadania, jednak nie później niż w terminie określonym w umowie,
e. są rzetelnie udokumentowane i możliwe do zweryfikowania w ewidencji finansowej wnioskodawcy,
f. są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.


4. Dokumenty, na podstawie których następuje rozliczenie produkcji wspartej przez Fundusz, powinny zawierać:
a. opis uzasadniający celowość wydatku,
b. czytelny podpis osoby odpowiedzialnej merytorycznie za poniesiony wydatek,
c. klauzulę, o treści: „Koszty w kwocie …… zostały sfinansowane ze środków Śląskiego Funduszu Filmowego przyznanych w ….. roku” z podpisem osoby odpowiedzialnej za rozliczenie finansowe,
d. dowodem księgowym są faktury i rachunki, umowy cywilno prawne wraz z rachunkami, polecenie wyjazdu służbowego.


5. Nie dopuszcza się rozliczania wydatków na podstawie paragonów.


6. Ze środków pozyskanych z Funduszu nie można pokrywać wydatków nieudokumentowanych, niewłaściwie udokumentowanych bądź też nie związanych bezpośrednio z projektem, nadmiernych i nieracjonalnych, w tym zakupu środków trwałych i wyposażenia biurowego, kosztów praz wstępnych (developmentu), kosztów amortyzacji, kosztów wykonania kopii pokazowych w ilości powyżej 1 sztuki.

§ 10


Wnioskodawca zobowiązany jest zamieścić w materiałach promocyjnych oraz w czołówce
i napisach końcowych filmu informację o udziale Instytucji w produkcji, według wzoru zamieszczonego w umowie.


§ 11


Złożenie wniosku do Funduszu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.


§ 12


Termin wejścia w życie Regulaminu reguluje Zarządzenie nr 2./2011 Dyrektora Instytucji Filmowej „SILESIA-FILM” w Katowicach z dnia 03.02.2011 r. w sprawie daty wejścia w życie Regulaminu Śląskiego Funduszu Filmowego oraz Regulaminu Działania Komisji Śląskiego Funduszu Filmowego.