en

Regulamin ŚFF 2008

REGULAMIN
konkursu na wspieranie produkcji filmowej

Śląski Fundusz Filmowy 2008


§ 1


Celem konkursu na wspieranie produkcji filmowej, zwanego dalej “konkursem”, jest finansowe wspieranie - na niżej określonych zasadach - produkcji filmowej, związanej z województwem śląskim poprzez tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców w powstawaniu utworów filmowych.


§ 2


W wyniku rozstrzygniętego konkursu Instytucja Filmowa „Silesia-Film”, zwana dalej Instytucją, staje się koproducentem wyłonionych produkcji z zachowaniem następujących warunków:
a) Instytucja może pokryć do 50% kosztów uczestnictwa w przedsięwzięciu,
b) udział w produkcji odbywa się przy zachowaniu zasady, iż minimum 10% wkładu własnego pochodzi z innych źródeł niż środki zaliczane do sektora finansów publicznych,
c) jedna kopia filmu zostanie przekazana na rzecz Instytucji na nośniku uzgodnionym w umowie,
d) regionalna premiera odbędzie się w Instytucji w Katowicach.


§ 3


1. Instytucja dokonuje oceny formalnej zgłoszonych wniosków.


2. Oceny merytorycznej projektów dokonują eksperci zatwierdzani przez Komisję konkursową.


3. Rozstrzygnięcia konkursu i ustalenia kwoty przyznanego wsparcia finansowego dokonuje Komisja konkursu.


§ 4


1. Wnioski do Konkursu, sporządzone według aktualnego wzoru wraz z obowiązującymi załącznikami, składane są w siedzibie Instytucji przy ul. Górniczej 5 w Katowicach. Aktualny formularz wniosku udostępnia się na stronie internetowej Instytucji: www.silesiafilm.com.pl oraz w jej siedzibie. Formularz wniosku o dofinansowanie produkcji filmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Wnioski wymienione w punkcie 1 należy składać najpóźniej w terminach określonych w ogłoszeniu konkursu. Za termin złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Instytucji.


3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wnioskodawca wzywany jest do ich usunięcia w ciągu 7 dni. Nieusunięcie uchybień w terminie powoduje odrzucenie wniosku.


4. Na jedną sesję wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.


5. Nie mogą być składane wnioski dotyczące filmów, które przed datą aplikowania miały publiczny pokaz. O przyjęciu wniosku dotyczącego filmu, który nie był pokazywany, ale ma kopię zamkniętą artystycznie i technologicznie, będzie decydować rok uwidoczniony w nocie copyright, który nie może być wcześniejszy niż data składania wniosku.


6. Oceny formalnej zgłoszonych wniosków dokonuje Zespół powołany przez dyrektora Instytucji spośród jej pracowników.


7. Wniosek spełniający wymogi formalne Zespół przekazuje ekspertom do oceny merytorycznej.


8. Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu 90 dni od daty upływu terminu składania wniosków.


§ 5


1. Projekt podlega ocenie ekspertów pod względem spełniania w szczególności następujących kryteriów:
a) powiązanie produkcji z województwem śląskim – tematycznie, poprzez twórców lub miejsce realizacji,
b) walory artystyczne, poznawcze, humanistyczne i etyczne, w tym: precyzja konstrukcji dramaturgicznej, głębia psychologiczna postaci, jakość dialogów, odkrywczość, oryginalność tematu,
c) wzbogacenie europejskiej różnorodności kulturalnej,
d) dotychczasowy dorobek producenta i reżysera, w tym rezultaty artystyczne i ekonomiczne poprzednich produkcji,
e) warunki ekonomiczno – finansowe realizacji,
f) spodziewany efekt ekonomiczny realizacji,
g) wysokość kwoty wydatkowanej w województwie śląskim.

Kompletną listę kryteriów zawiera Karta oceny projektu stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


2. Projekt filmu fabularnego oceniany jest przez 3 ekspertów, pozostałe projekty filmowe - przez 2 ekspertów.

3. Praca ekspertów jest wykonywana za wynagrodzeniem. Decyzje o wysokości wynagrodzenia za ocenę wniosku podejmuje Komisja konkursowa na wniosek Instytucji. Środki na wynagrodzenia ekspertów pochodzą z budżetu Konkursu.


4. W ocenie projektu nie mogą brać udziału osoby, które w jakikolwiek sposób uczestniczą w ocenianym projekcie lub są z nim związane. Przed rozpoczęciem oceny projektów eksperci podpisują stosowne oświadczenie.


5. Ekspert ocenia projekt pisemnie, wypełniając kartę oceny projektu. Uwagi na temat projektu, w tym w szczególności propozycje zmian i koniecznych poprawek, ekspert zgłasza na osobnym załączniku, którego anonimowość może zastrzec. Formularz karty oceny projektu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.


6. Ekspert może przyznać dodatkowe punkty dla projektu, którego realizacja według niego jest szczególnie ważna i wpisać je w formularzu karty ocen w wyznaczonym polu wraz z uzasadnieniem.


7. Wypełnione karty oceny ekspert przekazuje Zespołowi, w terminie 21 dni od dnia otrzymania karty oceny do wypełnienia.


8. Liczba punktów uzyskana przez dany projekt to średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez poszczególnych ekspertów.


9. Na podstawie otrzymanych kart ocen projektów Zespół sporządza listę projektów, uwzględniając średnią liczbę punktów dla każdego projektu określoną w § 6 pkt 8. Formularz listy projektów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.


10. Zespół może zwrócić się do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z prośbą o konsultację oraz dodatkową ekspertyzę dla wniosku.


§ 6


1. Wniosek oceniony formalnie i merytorycznie wraz z rekomendacjami ekspertów przedkładany jest Komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia Konkursu i ustalenia kwoty wsparcia finansowego przyznanego wybranym projektom.


2. W skład Komisji konkursowej wchodzą:
a) cztery osoby wskazane przez Radę Programową spośród jej członków, w tym przedstawiciel radnych Sejmiku Województwa Śląskiego,
b) Dyrektor Instytucji.


3. Pierwsze posiedzenie Komisji konkursowej zwołuje Dyrektor Instytucji.


4. Komisja konkursowa wybiera spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji.


5. Komisja konkursu podejmuje decyzje w obecności ponad połowy jej składu, w tym jej przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – wiceprzewodniczącego.


6. Komisja konkursu podejmuje decyzje o wysokości wkładu koproducenckiego, biorąc pod uwagę ocenę ekspertów oraz dostępne środki finansowe.

7. Z prac Komisji konkursu sporządza się protokół, który wraz z dokumentacją źródłową jest przechowywany w Instytucji.


8. W ocenie projektu nie mogą brać udziału osoby, które w jakikolwiek sposób uczestniczą w ocenianym projekcie lub są z nim związane. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie współudziału w realizacji projektu i wysokości dofinansowania członkowie Komisji konkursowej podpisują stosowne oświadczenie.


9. Obsługę prac Komisji konkursu zapewnia Instytucja.

 

§ 7


Projekt, który uzyskał pozytywną opinię ekspertów, ale nie uzyskał decyzji o dofinansowaniu w danym konkursie, może być zakwalifikowany do rozpatrzenia w dwóch kolejnych następujących po sobie konkursach.


§ 8


1. Ostateczne wyniki konkursu umieszczane są na stronie internetowej Instytucji w terminie do 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.


2. Instytucja zawiadamia wnioskodawców o rozstrzygnięciu konkursu listownie lub pocztą elektroniczną.


3. Szczegółowe oceny projektów udostępniane są wnioskodawcom w siedzibie Instytucji po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu.


§ 9


1. Zespół przygotowuje projekt umowy o koprodukcji oraz ustala z wnioskodawcą termin jej podpisania.


2. Podpisana przez obie strony umowa przekazywana jest do realizacji.


3. Środki finansowe, przyznane na koprodukcję, przekazywane są przelewem na konto podane w umowie po przedstawieniu przez wnioskodawcę podpisanych umów lub promes, na podstawie których nastąpi finansowanie przedsięwzięcia z innych źródeł niż Konkurs.


4. Po zakończeniu realizacji wnioskodawca przedkłada Instytucji raport końcowy, w którym dokonuje opisu merytorycznego wykonanego zadania oraz przedstawia rozliczenie poniesionych kosztów. Do raportu dołącza się poprawne pod względem księgowym kopie rachunków i faktur dokumentujących wydatkowanie otrzymanej kwoty.


5. Nierozliczenie w terminie określonym w umowie udziału Instytucji w produkcji skutkuje obowiązkiem zwrotu przekazanych środków wraz z ustawowymi odsetkami.


6. Szczegółowe warunki koprodukcji ustalane są w umowie.

 

§ 10


1. Instytucja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli dokumentów, na podstawie których wydatkowano środki z Konkursu. Kontrola ta może się odbyć w okresie do 5 lat od daty rozliczenia wniosku.


2. Ze środków uzyskanych w ramach Konkursu mogą być pokrywane wyłącznie koszty kwalifikowane.


3. Kosztami niekwalifikowanymi są:
a) zakup środków trwałych i wyposażenia biurowego,
b) wynagrodzenie przysługujące z tytułu wszelkich funkcji pełnionych przez wnioskodawcę, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej),
c) koszty prac wstępnych (development),
d) koszty wykonania kopii pokazowych w ilości powyżej 1 szt.,
e) wszelkie koszty prowizji i odsetek, ponoszonych w ramach zobowiązań finansowych i odsetek od debetu,
f) koszty kar finansowych oraz wydatków związanych ze sporami sądowymi,
g) koszty amortyzacji.


4. Koszty muszą być:
a) poniesione w okresie i w związku z produkcją filmu, którego dotyczy wniosek,
b) celowe,
c) rzetelnie udokumentowane i możliwe do zweryfikowania,
d) zgodne z obowiązującymi przepisami.


§ 11


Wnioskodawca zobowiązany jest zamieścić w materiałach promocyjnych oraz w czołówce lub napisach końcowych filmu informację o udziale Instytucji w produkcji, według wzoru zamieszczonego w umowie.